Privacy Statement

 

Dit is het privacy statement van Autorijschool Adriaens, gevestigd te 6216 RZ Maastricht, aan de Rademakersdreef 17 Autorijschool Adriaens, www.autorijschooladriaens.nl

 

Autorijschool Adriaens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven omtrent wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Autorijschool Adriaens doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Autorijschool Adriaens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

 

· Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

 

· Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;

 

· Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

· Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

 

Autorijschool Adriaens is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy statement , of in algemenere zin, zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Autorijschool Adriaens, neem dan gerust contact op!

 

Autorijschool Adriaens

Rademakersdreef 17

6216 RZ Maastricht

Tel: 06 – 12 43 75 32

E-mail: info@autorijschooladriaens.nl

 

Autorijschool Adriaens is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Dominique Adriaens (m).

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Adriaens verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

· Gebruik van beeldmateriaal op social media

   en andere communicatie kanalen

 

· Het aangaan van overeenkomsten

 

· Het aanvragen van tussentijdse toetsen en/

  of examens

 

· Het versturen van communicatie, zoals

  informatieve mails en nieuwsbrieven

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 

· NAW – gegevens

 

· Telefoonnummer

 

· E- mail

 

· Geboortedatum

 

· Geboorteplaats

 

· Geslacht

 

· CBR – kandidaatnummer

 

· Plaatsing foto social media bij

   start/slagen van de opleiding

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

 

· CBR / CCV (examenbureau)

 

· IBKI (examenbureau)

 

· Incassobureaus

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Social media

 

Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten als pagina’s kunt promoten op social media. Denk hierbij aan ‘’ liken ‘’ op Facebook. Tevens plaatst Autorijschool Adriaens haar kandidaten bij start/slagen van de opleiding op de tijdlijn van social media. Voordat er een bericht wordt geplaatst zal dit vooraf eerst met u besproken worden of u hiermee akkoord bent.

 

Minderjarigen

 

Autorijschool Adriaens verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen < 18 jaar), indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Opslag periode

 

Autorijschool Adriaens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond door de wet is vereist.

 

Gebruik van cookies

 

Om een optimaal gebruik van de website te kunnen verkrijgen, maken we , waar nodig, gebruik van cookies.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een https verbinding. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Autorijschool Adriaens privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

01. Recht op inzage

 

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Autorijschool Adriaens vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Autorijschool Adriaens. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

02. Recht op rectificatie

 

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Autorijschool Adriaens.

 

03. Recht op overdracht

 

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Autorijschool Adriaens opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Autorijschool Adriaens al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

04. Recht op wissen van gegevens

 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Autorijschool Adriaens vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

 

Wilt u niet dat Autorijschool Adriaens uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

06. Recht op het indienen van een klacht

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy

 

Bij het gebruik maken van deze rechten kunnen wij u natuurlijk vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek.

 

Vragen

 

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy statement van Autorijschool Adriaens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Autorijschool Adriaens

Rademakersdreef 17

6216 RZ Maastricht

Tel: 06 – 12 43 75 32

E-mail: info@autorijschooladriaens.nl


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd: Mei 2018